regulamin studia

BodyMind Beata Burzawa ul. Młodej Polski 55a 45-517 Opole / Grudzice

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów BodyMind home wellness studio na zajęciach grupowych i indywidualnych

I. Sprawy organizacyjne

 1. Skorzystanie z usług Studia możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem zobowiązania się do stosowania jego postanowień.
 2. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach.
 3. Klient zamierzający korzystać z usług Studia oraz uczestniczyć w zajęciach grupowych składa pisemne oświadczenie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta dla potrzeb marketingowych BodyMind Studio, natomiast w zakresie informacji związanych ze stanem zdrowia, wyłącznie dla potrzeb związanych z doborem odpowiednich, bezpiecznych dla zdrowia zajęć i ćwiczeń (ochrony zdrowia Klienta).
 4. Wraz z podpisem potwierdzającym zaznajomienie się z niniejszym Regulaminem, Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzystania z usług będących w ofercie Studia. Tym samym Klient uczestniczy w zajęciach oraz korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność.
 5. Studio treningowe BodyMind zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży karnetu i wydania Karty Klienta bez podania przyczyny osobom, które nie stosują się do regulaminu.
 6. Ceny karnetów, wejść jednorazowych, zniżek oraz innych opłat reguluje aktualny cennik. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach klubu jest dokonanie opłaty za planowany udział najpóźniej do dnia , w którym planowany jest udział w treningu.
 7. Wykupiony karnet obowiązuje w określonym czasie i regulują go zapisy regulamin zapisów na zajęcia. Karnety są miesięczne. Na wszystkie zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Przy braku rezerwacji miejsca Klient może nie zostać wpuszczony na zajęcia, jeśli sala jest już pełna. Pierwszeństwo skorzystania z zajęć mają Klienci, którzy wykupili karnet na określone zajęcia bądź dokonali wcześniejszej rezerwacji.
 8. W przypadku nie odwołania rezerwacji Klient traci wejście. Może je odrobić w czasie trwania ważności karnetu na innych zajęciach, o ile w danej grupie będzie wolne miejsce (do końca danego miesiącu). Akceptowalne przez Studio odwołanie rezerwacji na zajęcia musi być dokonane do godziny 12.00 w dniu, kiedy odbywają się zajęcia. W przypadku grup porannych dzień wcześniej do godziny 16.00
  W przypadku odwołania rezerwacji po godzinie 12.00.
 9. Klientów obowiązuje punktualność w przychodzeniu na zajęcia.
 10. Po skończonych zajęciach Klienci są proszeni o posprzątanie miejsca ćwiczeń, schowanie akcesoriów w odpowiednie, przeznaczone do tego miejsca dezynfekcję sprzętu.
 11. Za niewykorzystane zajęcia Studio nie zwraca pieniędzy.
  Wszystkie przedmioty osobiste, na czas trwania zajęć, należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za przedmioty pozostawione poza szafkami Studio nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Kluczyk do szafki ubraniowej należy zabrać na salę.
 13. W przypadku zgubienia lub nieoddania kluczyka do szafki ubraniowej bezpośrednio przy wyjściu ze Studia, zostanie pobrana opłata w wysokości 20 zł.
 14. Za zniszczenie majątku Studia spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, ponoszona jest przez Klienta pełna odpowiedzialność finansowa.
 15. Studio zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów.
 16. Minimalna liczba osób, aby trening grupowy się odbył, wynosi 2.
 17. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług Studia odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

II. Korzystanie z usług Studia

 1. W Studio obowiązuje strój sportowy. Ćwiczyć można w specjalnych butach z łamaną podeszwą, skarpetkach z tzw. amortyzatorami bądź na boso. Osoby w niezmienionym stroju nie będę mogły uczestniczyć w zajęciach.
 2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania.
 3. Klient zobowiązuje się do użytkowania poszczególnych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do użytkowania urządzeń i przyrządów zgodnie z instrukcją.
 4. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych należy o nich poinformować trenera przed przystąpieniem do zajęć.
 5. Na terenie Studia zabrania się:
  - wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
  - palenia papierosów,
  - stosowania substancji psychoaktywnych (zabrania się także wstępu do Studia po zażyciu takich środków),
  - handlu i akwizycji,
  - naklejania i pozostawiania reklam, ulotek, broszur.

III. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie uwagi dotyczące pracy Body Mind Studia, jak również propozycje nowych form zajęć, należy zgłaszać do właścicieli studia.
 2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków psychoaktywnych nie będą wpuszczane na teren Studia.
 3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, jak sprzęt audio czy sprzęt do ćwiczeń.
 4. Klient korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studia.
 5. Osoba, która zaczyna korzystać z usług Studia zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem - umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.